ПРОЕКТ „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0036-C01 от 02.03.2021 г.финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП) въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Процедура BGENERGY-2.001-0036 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

Бенефициент“ ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Партньор: Veilyskompetanse AS – Осло, Норвегия

Вижте повече