Sredets Municipality has launched a project for modern street lighting

На 31.08.2021 г. от 11:00 часа в община Средец се проведе откриваща пресконференция за стартиране на дейностите по Договор № BGENERGY-2.001-0036-C01 от 02.03.2021 г. за безвъзмездно финансиране на проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец, община Средец” по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

В пресконференцията взеха участие Кмета на община Средец, представители на партньора на общината по проекта Veilyskompetanse AS, представители на изпълнителя на строително ремонтните дейности по подмяна на осветлението.

След изпълнение на дейностите в гр. Средец ще бъде подменено изцяло осветлението с нови светодиодни LED лампи, с високо качество и повишен светлинен добив.

Ще бъдат подменени общо 1068 бр. осветителни тела на територията на гр. Средец. Ще бъде въведена система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна софтуерна платформа.

Това ще намали разходите за електроенергия с около 73 676,36 лв. ,годишните намаления на емисиите на CO2 ще бъдат 521,96 т, годишните енергийни спестявания – 442339,95 кWh/г.

Стойността на проектните дейности е 510 622, 28 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца

Средствата са осигурени от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

Община Средец е една от 20 – те общини , успешно защитили проектното си предложение от общо 107 кандидатствали общини.

Модернизацията на осветлението ще намали разходите за ел.енергия и поддръжка на уличното осветление и ще подобри условията на живот на населението и привлекателността на общината.

Не по-малко важно е засилването на двустранните отношения с Кралство Норвегия и повишаване експертният потенциал на общинската администрация в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергията.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма «Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност» по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 /ФМ на ЕИП/. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Средец и при никакви обстоятелства не може да се приема , че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните-донори и Програмния оператор на Програма «Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност»