Проект

„Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0036-C01 от 02.03.2021 г.финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП) въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Процедура BGENERGY-2.001-0036 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

Бенефициент“ ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Партньор: Veilyskompetanse AS – Осло, Норвегия

Описание на проекта

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Да се повиши енергийната ефективност и да се подобри качеството на живот в община Средец чрез рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Средец

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

1. Да се намалят разходите за ел.енергия и поддръжка на уличното осветление.

2. Да се подобрят условията на живот на населението и привлекателността на общината.

3. Да се засилят двустранните отношения с Кралство Норвегия и да се повиши експертният потенциал на общинската администрация в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергията.

Основна целева група са жителите на гр. Средец

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- Осигурени по-добри условия за живот и повишена сигурността на движение на МПС и гражданите, като пряк резултат от изпълнените дейности за модернизация и рехабилитация на улично осветление - прогнозно годишно намаление на емисии CO2 - 521,96 tCO2.

- Намалени разходите за електроенергия за улично осветление - Прогнозни годишни парични спестявания, съгласно Обследване за енергийна ефективност - 73 676,36 лева с ДДС.

- Изградени устойчиви двустранни отношения между страна донор и държава-бенефициер - проведени 2 кръгли маси и учебно посещение в България и Норвегия.

Проектът е в съответствие с: Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г., Националната програма за развитие на България 2020, с целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика и стратегията Европа 2020.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Продължителността на проекта е 12 месеца. /02.03.2021 – 02.03.2022 г./

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

510 622,28 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1: Управление на проекта

ЦЕЛ: Oсигуряване на качествено изпълнение на проектните дейности, осъществяване на контрол и мониторинг относно ефективността и ефикасността при разходването на предоставената БФП и работа

За изпълнението на дейността е определен екип на Бенефициента - ръководител, технически и финансов експерт - служители на община Средец и външен експерт - юрист, който ще изготви необходимите документи за провеждане на възлаганията; ще проведе необходимите процедури; ще участва в срещите на екипа по проекта и ще отговаря за подписване на договори с избраните изпълнители.

Кметът на община Средец ще осъществява мониторинг на всички етапи от изпълнение на проекта и ще вземе участие в кръглите маси и учебното посещение в България и Норвегия.

Дейност 2: Информираност и публичност

Дейността предвижда: дизайн, изработване и разпространение на информационни брошури - 600 бр. - организиране и провеждане на 1 бр. откриваща и 1 бр. закриваща пресконференция със съдействието и участието на 3 експерти на Партньора - публикации в медии - създаване на уебсайт на проекта, с информация на български и на английски език; на сайта периодично ще се публикува информация за напредъка по проекта, предстоящи събития и пр. - изработване и поставяне на 1 бр. билборд за срока на проекта - изработване и поставяне на 1 бр. постоянна информационна табела

Дейност 3: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност съгласно Обледване за енергийна ефективност и Работен проект

Предвидените за изпълнение мерки за енергийна ефективност съгласно Доклад за обследване на енергийна ефективност и одобрен Работен проект включват:

1. Подмяна на осветителни тела:

- подмяна на 1068 лампи с нови осветители с LED диодни осветители с модерен дизайн и високо качество с понижени загуби на ел.енергия, и повишен светлинен добив, спрямо категорията на улиците;

- инсталиране на съществуващите стълбове на част от новите лампи, които са предвидени за пешеходни зони или зони за движение с ниски скорости - 10 броя 13,4 W , които ще са снабдени с комплект с укрепване, соларен панел, стойка, табло окомплектовано с акумулатор и захранващ блок;

- използване на електронна пусково-регулираща апаратура - драйвер окомплектован, при подмяната на съществуващите осветителни тела за улично осветление с нови такива;

- постигнане на технико-икономически показатели, които са чувствително по-добри от тези на съществуващото улично осветление; и др.

2. Внедряване на Система за управление и наблюдение на уличното осветление:

- за светлинно счетоводство и контрол на консумираната електрическа енергия, както и за отчитане на типичното потребление на ел. енергия за всяко едно табло - индивидуален контролер за осветително тяло, сегментен контролер за табло и компютър с инсталиран софтуер за управление; - използването на софтуер, като услуга /SaaS/ с клиентско име и парола;

- дистанционно и автоматично управление на включването, изключването и регулирането на всички елементи от системата;

- възможност за генериране на различни отчети за определени периоди или елементи на системата за улично осветление;

Дейност4: Строителен надзор при изпълнение на мерки за енергийна ефективност

ЦЕЛ: Да осигури и гарантира качественото и законосъобразно изпълнение на всички дейности за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в гр. Средец.

ОПИСАНИЕ: Дейността ще бъде осъществена при спазване разпоредбите на ЗУТ през целия период на изпълнение на дейност № 3, от лице, притежаващо лиценз за упражняване на строителен надзор и валидна Професионална застраховка.

Изпълнителят носи отговорност за дейностите, и изпълнява всички други задължения, посочени в ЗУТ, в т. ч. по искане на Възложителя:

1. Да съставя актове и протоколи извън фиксираните в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Да участва при изготвянето на екзекутивната документация на строежа.

3. Да не допуска съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството, а при необходимост от такива да съблюдава за спазване на разпоредбите на ЗУТ.

4. Да извършва контрол по качеството на влаганите материали и качеството на извършваните СМР.

Дейност 5: Авторски надзор при изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

Авторския надзор ще се осъществява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ за СМР в обхвата на проекта. Цел на дейността: успешно изпълнение на инвестиционния проект и законосъобразното подписване на всички актове и протоколи по време на строителството и съгласуване на екзекутивите.

Проектантът, упражняващ авторски надзор ще има следните задължения: 1. Посещава обекта при направено искане от възложителя, строителя или надзорната фирма. 2. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба в страната и упражнява дейността в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност. 3. Следи за точното изпълнение на одобрения проект, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на договора и за промените или допълненията на проекта, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството. 4. Прави предписания и дава технически решения за точно спазване на инвестиционния проект и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. 5. Осигурява възможност на възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия. 6.Извършва експертни дейности и консултации. 7. Заверява екзекутивна документация при необходимост. 8. Вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обекта, които са задължителни за всички участници в строителството. 9. Информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на инвестиционния проект и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

Дейност 6: Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво - Провеждане на кръгла маса в община Средец. Провеждане на кръгла маса и учебно посещение в Норвегия

Целта на дейността е да се намалят икономическите и социалните различия в ЕИП чрез обмяна на опит и добри практики в сферата на енергийната ефективност (ЕЕ) и засилване на двустранните отношения между страна-донор - Норвегия и община Средец.

I. Организиране и провеждане на кръгла маса в гр. Средец, в която ще вземат участие представители на Бенефициента; двама експерти на Партньора - Експерт в областта на улично осветление, ВЕИ и управление на енергията и Експерт в областта на политиките на държавните и местните власти в EE; представители на местната власт, медии и заинтересовани лица.

Основна тема: "Подходи и практики в дейността на местните власти за повишаване на EE, като важен фактор при реализацията на Зелената сделка на ЕС". Ще се споделят опита в Норвегия в областта на планирането и подготовката на средносрочни и дългосрочни планове за EE в съответствие с политиките на ЕС, и тенденциите по отношение на съвременни системи на улично осветление, добро управление и мениджмънт. Ще се създаде възможност за обсъждане на въпроси от двустранен интерес, обмен на ключови компетенции и споделяне на добри практики. Кръглата маса ще се проведе в рамките на 1 ден, а на втория ден ще се осигури пространство за срещи, дискусии и посещения на място и консултации за изпълнението на проектните дейности, с участието на експертите на Партньора.

II.Организиране и провеждане на кръгла маса и учебно посещение в Норвегия. Двама експерти на Партньора в Норвегия ще организират и координират и ще участват в кръглата маса и учебното посещение. Екипът на Бенефициента и кметът на община Средец ще присъстват. Ще бъдат поканени представители на местната власт, експерти в сферата на енергийната ефективност, ВЕИ и смарт управлението и заинтересовани страни. Основната тема на кръглата маса е: „Добри практики, политики и конкретни достижения в Норвегия в областта на ВЕИ и повишаване на ЕЕ“ и тя се ще проведе в рамките на един ден. Учебното посещение ще се проведе в рамките на два дни.

Изпълнението на дейността ще допринесе за затвърждаване на двустранните отношения между Бенефициента и Партньора; споделяне на добри практики за подобряване на ЕЕ в община Средец и повишване експертния й капацитет в областта.

Дейност 7: Одит на проекта

ЦЕЛ: Да се провери и удостовери допустимостта на направените от Бенефициента и Партньора разходи и дали са извършени съгласно Договора за БФП и Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021, вкл. дали отговарят на следните условия:

- Да бъдат реално извършени от Бенефициента и Партньора по време на изпълнението на проекта в рамките на договорения срок;

- Да са възникнали между първата и последната дата на допустимост на разходите, съгласно Договора за БФП;

- Да са пряко свързани с предмета на Договора за БФП и да съответстват на одобрения бюджет на проекта и на бюджетното разпределение за Партньора;

- Да са необходими и пропорционални на изпълнението на допустимите по проекта дейности, а отчитането на дейностите да бъде документално обосновано;

- Да са направени единствено и само с цел постигане на целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта по начин, съвместим с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;

- Да са удостоверени с необходимите разходооправдателни документи, разплащателни документи съгласно приложимото законодателство, и документи, доказващи изпълнението на дейностите;

- Да са отразени в счетоводните документи и регистри на Бенефициента и Партньора в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти и принципи;

- Да отговарят на изискванията на данъчно-осигурителното законодателство;

- Системата за счетоводна отчетност и вътрешен контрол на Бенефициента и Партньора да позволява директно идентифициране и проверка на декларираните приходи и разходи по проекта, и др.

Одитът ще обхване направените разходи от Бенефициента и Партньора, предвид което за изпълнението на дейността ще му оказват съдействие Партньора и екипът на Бенефициента, като съберат, систематизират и му предоставят необходимите разходооправдателни документи, договори, приемо-предавателни протоколи и пр., въз основа на които ще бъде извършен одитът.

Дейността е задължителна съгласно Условията за кандидатстване и Общите условия към Договора за БФП.